Acasa » Cursuri » M00 Pregatire la matematica pentru examenul de CAPACITATE

Curs: M00 Pregatire la matematica pentru examenul de CAPACITATE

Informaţii

Înscrierea trebuie să fie făcută pentru elevii minori de către părinţi/tutori. Pentru acceptarea la pregătire se vor parcurge următoarele etape:

Etapa 1: După înscrierea pe site veţi fi contactaţi telefonic pe numărul de telefon indicat  la înscriere, pentru a confirma înscrierea. Se pot înscrie elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a.

Etapa 2: Pentru a fi acceptat fiecare elev înscris primeşte un formular de înscriere şi un test pe email-ul părintelui/tutorelui. Formularul de încriere completat şi testul rezolvat vor fi trimise până cel mai târziu în 24 de ore de la momentul primirii.

Etapa 3: În funcţie de rezultatul testării elevii sunt structuraţi pe 4 nivele, respectiv: Nesatisfăcător, Satisfăcător, Bine, Foarte bine. Acest rezultat se comunică părintelui/tutorelui. Este important ca nivelul de încadrare să fie cel real, pentru ca pe parcursul pregătirii elevii respective să beneficieze de informaţii suplimentare şi susţinere în depăşirea lacunelor pe care le au.

Etapa 4: Conform formularului de înscriere se întocmeşte contractul de pregătire la matematică a elevului pentru examenul de CAPACITATE sesiunea 2021, care va fi semnat de către părinte/tutore şi în care elevul va fi identificat doar prin nume. Pregătirea se va ONLINE în perioada 15.09.2020 – 15.05.2021 şi constă în 12 ore pe lună. Costul pregătirii la matematică pentru examenul de CAPACITATE este de 500 lei pe lună. Tariful se achită la începutul fiecărei luni pe baza facturii emise de prestator.

Derularea pregătirii

Pregătirea se face ONLINE pe platforma https://demio.com. Înaintea desfăşurării orei platforma ONLINE emite o invitaţie de participare înainte cu 24 de ore, înainte cu 1 oră şi înainte cu 15 minute. Acţionarea butonului “Alătură-te” permite conectarea elevului - la momentul stabilit pentru începerea pregătirii - cu sala virtuală în care se desfăşoară pregătirea. În sala virtuală elevul poate comunica verbal şi/sau video cu profesorul. Deoarece matematica se poate cunoaşte doar rezolvând exerciţii şi probleme scriind pe hârtie, tabla de scris este simulată pe ecranul sălii virtuale şi elevul poate să lucreze în acelaşi ritm cu profesorul. O întâlnire durează 2 ore până la 2:30 ore. Pregătirea constă în:

- reamintirea principalelor informaţii necesare rezolvării exerciţiilor şi problemelor,

- rezolvarea de execiţii şi probleme model de către profesor (la problemele de geometrie se vor folosi simulări care au rolul de a spori gradul de înţelegere pentru elev)

- rezolvarea de către elev a unor probleme similare cu problemele model, atât în timpul orei, cât şi sub formă de teme de casă

- la începutul fiecărei sesiuni de pregătire se verifică pregătirea elevului din sesiunea anterioară şi rezultatul este trimis părintelui/tutorelui.

Elevii care fac parte din grupă au un nivel similar.

Temele pregătirii

1. Mulţimi: mulţimi finite, mulţimi infinite, mulţimea vidă, relaţia de incluziune, operaţii cu mulţimi (intersecţie, reuniune, diferenţa)

2. Mulţimi de numere: naturale, întregi, raţionale, iraţionale, reale. Relaţia între mulţimile de numere.

3. Mulţimea numerelor naturale: reprezentare, comparare, aproximare, ordonare, estimare, operaţii (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere), numere prime, divizori şi criterii de divizibilitate, multipli, media aritmetică, numere prime, descompunerea unui număr natural în produs de numere prime, divizori comuni, multiplii comuni.

4. Mulţimea numerelor întregi: reprezentare, comparare, ordonare, operaţii, modul.

5. Mulţimea numerelor raţionale I: reprezentare, comparare, orgonare, operaţii, fracţii, procente, fracţii echivalente, amplificarea, simplificarea, operaţii cu fracţii, fracţii ordinare

6. Mulţimea numerelor raţionale II: fracţii zecimale, operaţii, ordinea efectuării operaţiilor, fracţii ireductibile, media aritmetică, media ponderată, rapoarte şi proporţii, regula de 3 simple, reprezentarea datelor.

7. Mulţimea numerelor reale I: numere iraţionale, radicali, operaţii.

8. Mulţimea numerelor reale II: formule de calcul prescurtat, descompunerea în factori

9. Calcul algebric

10. Ecuaţii: în N, în Z în Q, în R

11. Probleme cu ecuaţii

12. Inecuaţii: în N, în Z în Q, în R

13. Probleme cu inecuaţii

14. Noţiuni de geometrie plană: punct, dreaptă, semidreaptă, segment, plan, semiplan, poziţiile relative a unui punct faţă de o dreată, distanţa între două puncta, poziţiile relative a 2 drepte (perpendicularitate, paralelism), teorema paralelelor echidistante, teorema lui Thales, unităţi de măsură (lungime, arie, volum, capacitate, masa, timp, monetare).

15. Unghiuri: concurente, ascuţit, drept, obtuz, adiacente, opuse la vârf, bisectoare

16. Triunghiuri: proprietăţi, congruenţă, triunghiuri particulare, aria unui triunghi, mediatoare, asemanarea triunghiurilor, teorema fundamental a asemănării, linie mijlocie, centru de greutate.

17. Triunghiul dreptunghic: proprietăţi, rezolvarea triunghiului dreptunghic, teorema înălţinii, teorema catetei, teorema lui Pitagora.

18. Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinus, cosinus, tangent, cotangentă.

19. Patrulatere: patrulaterul convex, parallelogram, paralelograme particulare (romb, pătrat, dreptunghi), trapez, clasificare trapez, arii.

20. Cercul I: centru, rază, diametru, coardă, arc, unghi la centru, măsura arcelor, arce congruente, unghi înscris în cerc, tangent, triunghi înscris în cerc, poligoane regulate, calculul elementelor poligoanelor regulate, lunginea cercului, aria cercului.

21. Cercul II: poziţiile relative ale unei drepte faţă de cerc, triunghi circumscris unui cerc

22. Organizarea datelor: sistem cartezian, reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale, reprezentarea dependenţelor din tabele, diagrame, grafice

23. Noţiuni de probabilităţi: probabilitatea realizării unor evenimente

24. Noţiuni de geometrie în spaţiu: puncta, drepte, plane, poziţiile relative a 2 drepte în spaţiu, unghiul a 2 drepte în spaţiu, poziţiile relative a unei drepte faţă de plan, poziţiile relative a 2 plane, unghiul dintre o dreaptă şi un plan, teorema celor 3 perpendiculare

25. Prisma: descriere şi reprezentare, paralelipipedul dreptunghic, cubul

26. Piramida şi trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare, tetraedrul

27. Sfera: descriere şi reprezentare

28. Recapitulare calcul algebraic

29. Rezolvare subiecte propuse de Ministerul Educaţiei

30. Rezolvare subiecte propuse de Ministerul Educaţiei