Expert Achiziţii Publice

Cursul EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE, care doresc să devina expert achiziţii publice.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 242116 (Expert achiziţii publice)

          242102 (Specialist îmbunătăţire proces)

          242104 (Responsabil proces)

 Condiţii de acces: Absolvenţi de studii superioare (licenţă)

 Programa de pregătire pentru cursul  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE :

  1. Identificarea, planificarea și pregătirea achizițiilor. Administrarea procedurilor de atribuire
  2. Managementul achizițiilor publice și lanțului de aprovizionare: întregul ciclu de achiziții
  3. Noțiuni și concepte fundamentale de drept aplicabile în domeniul achizițiilor publice
  4. Managementul achizițiilor publice și lanțului de aprovizionare: întregul ciclu de achiziții
  5. Achiziții ce promovează politici orizontale
  6. Managementul relațiilor
  7. Negocierea și abordarea disputelor în achizițiile publice
  8. Implementarea contractelor
  9. Performanța în achizițiile publice
  10. Negocierea și abordarea disputelor în achizițiile publice

Competenţe dobândite:

1. Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)
2. Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)
3. Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice
4. Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice
5. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice
6. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative
7. Înțelegerea și aplicarea conceptelor din domeniul managementului categoriilor de produse, servicii și lucrări
8. Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali
9. Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)
10. Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției
11. Elaborarea strategiei de contractare
12. Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției
13. Elaborarea documentației de atribuire
14. Evaluarea ofertelor(cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor)
15. Utilizarea negocierii în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea strategiilor și conceptelor de negociere în achizițiile publice, cu respectarea principiilor achizițiilor publice și a standardelor etice și de integritate)
16. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului de contract în domeniul achizițiilor publice
17. Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților
18. Evaluarea performanței procesului de achiziție publică
19. Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului
20. Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului schimbării
21. Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizițiile publice
22. Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională
23. Înțelegerea și aplicarea conceptelor de etică, integritate și conformitate în achizițiile publice
24. Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în domeniul achizițiilor publice
25. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii interesați în procesul de achiziții (identificarea și analiza factorilor interesați, asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu aceștia)
26. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice de management al echipei și de leadership
27. Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea structurii administrative, conștientizarea culturii organizaționale a autorității/entității contractante și poziționarea funcției de achiziții în acest context)
28. Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptelor și instrumentelor de management de proiect în procesele de achiziție publică
29. Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice orientării către performanță)
30. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice pentru controlul intern și managementul riscurilor în achizițiile publice

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.